Klauzula informacyjna Lexus Łódź

W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego powszechnie jak RODO, poniżej zamieszczamy informacje o tym, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lexus Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (92-620), przy ul. Rokicińska 199, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000645144, NIP: 7252157420, REGON: 365783976 („Lexus Łódź”).

W Lexus Łódź wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych ustanowionym dla spółki może Pani/Pan uzyskać pod adresem mailowym: rodo@sabajlaw.com.

W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się również pisemnie, na adres siedziby, wskazany powyżej.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności
  i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
  i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe wskazane w kodeksie pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa
i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe spółka przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do nich istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

 

 1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu zatrudnienia wybranego kandydata.
 2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

 

 

 

 

 1. Odbiorcy danych

Z poszanowaniem poufnego charakteru danych, stosując mechanizmy minimalizacji liczby przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, dane mogą być przekazywane:

 • upoważnionym współpracownikom, podwykonawcom i zleceniobiorcom,
 • organom państwowym na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie odrębnych zgód,
 • podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę informatyczną Administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych na zewnętrznych serwerach oraz firmom zapewniającym system informatyczny Administratorowi,
 • podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność księgową, rachunkową, podatkową, związaną z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy lub audytorską Administratora,
 • firmom ubezpieczeniowym w razie kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi,
 • podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi archiwizacji dokumentów po zapewnieniu poufności danych szczególnej kategorii,
 • innym podmiotom, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. e) prawo do przenoszenia danych;
 6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W niektórych sytuacjach prawa te mogą być ograniczone lub wyłączone, np. nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Administrator dokłada starań, aby dane osobowe nie były przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże część podmiotów (zwłaszcza w branży informatycznej) ma swoją siedzibę poza EOG. W takim wypadku dane będą przekazywane do państwa trzeciego po uzyskaniu odpowiednich podstaw prawnych i dokumentów potwierdzających odpowiedni sposób ochrony, takich jak decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, standardowe klauzule umowne, kodeksy postępowania lub certyfikaty ochrony danych osobowych.