Klauzula informacyjna Prestige Auto

W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego powszechnie jak RODO, poniżej zamieszczamy informacje o tym, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PRESTIGE AUTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-219), przy ul. Aleja Krakowska 204, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000175745, NIP: 5222705175, REGON: 015561899 („Prestige Auto”).

W Prestige Auto wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych ustanowionym dla spółki może Pani/Pan uzyskać pod adresem mailowym: rodo@sabajlaw.com.

W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się również pisemnie, na adres siedziby, wskazany powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności
  i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe wskazane w kodeksie pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa
i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe spółka przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do nich istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych

 1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu zatrudnienia wybranego kandydata.
 2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

V. Odbiorcy danych

Z poszanowaniem poufnego charakteru danych, stosując mechanizmy minimalizacji liczby przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, dane mogą być przekazywane:

 • upoważnionym współpracownikom, podwykonawcom i zleceniobiorcom,
 • organom państwowym na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie odrębnych zgód,
 • podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę informatyczną Administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych na zewnętrznych serwerach oraz firmom zapewniającym system informatyczny Administratorowi,
 • podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność księgową, rachunkową, podatkową, związaną z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy lub audytorską Administratora,
 • firmom ubezpieczeniowym w razie kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi,
 • podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi archiwizacji dokumentów po zapewnieniu poufności danych szczególnej kategorii,
 • innym podmiotom, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W niektórych sytuacjach prawa te mogą być ograniczone lub wyłączone, np. nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Administrator dokłada starań, aby dane osobowe nie były przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże część podmiotów (zwłaszcza w branży informatycznej) ma swoją siedzibę poza EOG. W takim wypadku dane będą przekazywane do państwa trzeciego po uzyskaniu odpowiednich podstaw prawnych i dokumentów potwierdzających odpowiedni sposób ochrony, takich jak decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, standardowe klauzule umowne, kodeksy postępowania lub certyfikaty ochrony danych osobowych.